بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

معرفی حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی: طاهره زبردست
سمت : مدیر داخلی بیمارستان
تلفن مستقیم: 53314684
تلفن داخلی: 210

 

اهم فعالیت ها در طول خدمت به شرح ذیل:

  • سوپروایزر بالینی بیمارستان شریعتی و بیمارستان حضرت ولیعصر(عج )
  • مدیر امور عمومی و سرپرست امور اداری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج )
  • مترون بیمارستان دکتر شریعتی فسا