بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

معرفی حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی: معصومه بیژنی 
سمت : مسئول دبیرخانه بیمارستان
تحصیلات : لیسانس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

شماره تلفن :

داخلی :

53357273

241

 

شرح وظايف دبير خانه:

 1. ثبت و ارسال کلیه نامه های وارده بر دبیر خانه
 2. دریافت تفکیک توزیع پست و فاکس نمودن کلیه مکاتبات
 3. بایگانی نامه ها در دبیرخانه
 4. ارسال نامه مربوط به هزینه پستی دبیرخانه به مدیریت
 5. ارتباط با دفتر پستی طرف قرارداد و نظارت بر حسن انجام امور  پستی دفتر
 6. ثبت ، اسکن و ارجاع کلیه نامه ها
 7. الصاق فرم کسر پیوست و عودت نامه های دارای نقص جهت سازمان و ارگان فرستنده نامه
 8. پیگیری تلفنی و پاسخگوئی جهت کلیه معاونتها
 9. پاسخگو.ئی و پیگیری نامه های ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری
 10. تهیه و تنظیم لیست کشیک نوروزی
 11. ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه به مدیریت