بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

کارگزینی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

آیین نامه ها و بخشنامه ها آیین نامه کارکنان غیر هیئت علمی

شرح وظایف کارگزینی

شرح وظایف کارگزینی شرح وظایف کارگزینی:   برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی صدور احکام کارگزینی از قبیل احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت  ، ترفیع طبق مقررات صدور احکام افزایش  سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین و    مقررا ...

معرفی پرسنل کارگزینی

معرفی پرسنل کارگزینی مسئول کارگزینی: نام و نام خانوادگی: فهیمه افضلی پور سمت : مسئول کارگزینی تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی     نام و نام خانوادگی:  ملیحه رشیدی سمت: کارگزین  تحصیلات:  کارشناس اتاق عمل شماره ...