بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

آمار و مدارک پزشکی

اسامی  پرسنل واحد آمار مدارک پزشکی:

نام و نام خانوادگی : محبوبه شاه حسینی

سمت :

مسئول بایگانی

مدرک تحصیلی:  لیسانس مدارک پزشکی
   
نام و نام خانوادگی: نجمه شیخی
مدرک تحصیلی: لیسانس مدارک پزشکی
   
نام و نام خانوادگی: رقیه گلگون
مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

 

 

شماره تماس:

53350115

تلفن داخلی :

219

 

clip_image001.png"شرح وظایف کارشناس آمار مدارک پزشکی "

1-        تعیین و تنظیم آمار روزانه بخشهای بستری

2-       تهیه و تنظیم آمار ماهیانه بخش های بستری و سرپایی (پارکلینیک ها )

3-       تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل شاخص های آماری سالیانه

4-       پاسخگوئی به سازمانهای مختلف و واحدهای بیمارستان در مورد آمارهای درخواستی با هماهنگی مسئول مربوطه

5-       ارسال آمار به سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه بر حسب ضرورت با هماهنگی مسئول مربوطه

6-       ثبت اطلاعات در کامپیوتر (در صورت وجود )

7-       پاسخگوئی به محققان در زمینه اطلاعات آماری

8-       بایگانی آماری واحدهای مختلف بیمارستان

9-       جمع آوری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده و بایگانی مدارک فوت آنها

 10-   خارج نمودن کارتهای ایندکس بیماران ترخیص شده از فایل جاری

 11-   راهنمایی و کمک به کارآموزان رشته مدارک پزشکی

 12-   انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

 

"شرح وظایف بایگان مدارک پزشکی "

1-       تفکیک و تنظیم پرونده های تحویل گرفته از حسابداری ترخیص

2-       تفکیک پرونده ها براساس شماره قدیم یا جدید

3-       پوشه کردن پرونده ها با شماره جدید

4-       الصاق گزارش آزمایشگاه – رادیولوژی – پاتولوژی در پرونده بیماران

5-       انجام امور بایگانی پرونده ها بر اساس روش استاندارد تعیین شده

6-       پاسخگویی و همکاری با پزشکان –محققان و دانشجویان مراجعه کننده به واحد جهت امور تحقیقاتی و آموزش

7-       بایگانی پرونده های اورژانس و سرپایی

8-       بایگانی کارت ایندکس بیماران در فایل های مخصوص

9-       گرفتن نقص پرونده ها و ارسال پرونده های دارای نقص به بخشهای مربوطه جهت رفع نقص

10-    ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد

       11-     تشکیل پرونده سفید برای بیماران بستری – سرپایی یا اورژانس

       12-    تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام ما فوق

       13-    انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق