بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تغذیه

 

نام و نام خانوادگی: عباس گل رازقی
سمت : مسئول واحد تغذیه
تحصیلات : کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
شماره داخلی: 245
نام و نام خانوادگی: پوران حیدری
سمت:  
تحصیلات: کارشناس تغذیه
شماره داخلی: 236

 

 در این واحد خدمات زیر ارائه می گردد :

  •  مشاوره و آموزش به بیماران دیابتی
  • ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران بستری
  • غربالگری بیماران بستری در معرض سوء تغذیه

 

"شرح وظایف کارشناس تغذیه"

مطالعه و ارزشیابی غذاها و خوراکیهای بومی و محلی با توجه به عادات غذایی مردم

مطالعه و تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ ساختن امور تغذیه به منظور جلوگیری از کمبودها و یا اشکالات دیگر

تهیه و تدوین فرمول های خاص غذایی برای بیماران طبق دستور پزشک و انجام مشاوره

سرپرستی و نظارت بر تهیه و نگهداری ، پخت ، توزیع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و رژیم غذاها و با در نظر گرفتن مقررات بیمارستانی و معدوم سازی مواد غذایی فاسد شده در صورت نیاز

نظارت در انتخاب ، سفارش ، تحویل ، نگهداری مواد غذایی خام و نظارت بر بهداشت مواد غذایی و ارائه خط مشی در زمینه تغذیه و خدمات غذایی

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی تغذیه در بیمارستان جهت بیماران

پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته

دادن نظرات مشورتی و همکاری با بیماران و سایر کارکنان بیمارستان ( با واحدهای دیگر در مورد تغذیه و رژیم غذایی مربوطه )

دادن نظرات مشورتی در زمینه امور تغذیه به واحد های اجرایی و یا آموزشی مربوط در صورت لزوم

جمع اوری اطلاعات و تهیه آمار مورد نیاز واحد تغذیه و ثبت در فرمهای مخصوص و ارائه آمار به مسئولین ذیربط

نظارت بر سردخانه های مربوط در آشپزخانه

شرکت در جلسات آموزشی جهت بالا بردن مهارتهای فردی

ارائه گزارش روزانه و ماهیانه به مقام مافوق

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق