بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

مددکاری و رسیدگی به شکایت

مددکاری و رسیدگی به شکایت

نام و نام خانوادگی: زهرا شکرخدا
سمت : مسئول مددکاری و رسیدگی به شکایت
تحصیلات: کارشناس مشاوره و راهنمایی
تلفن مستقیم: 53316314
تلفن داخلی: 221

 

 2222 001