بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تسویه و ترخیص

نام و نام خانوادگی: سمانه فیروزیان
مدرک تحصیلی: کارشناس آمار و مدارک پزشکی
سمت: مسئول واحد تسویه و ترخیص

 

شرح وظایف پرسنل واحد تسویه و ترخیص"

-  تحویل گرفتن مدارک بیمه ای از پذیرش و مرتب سازی و رفع عیوب آنها و تحویل دادن به نمایندگان بیمه مستقر در بیمارستان

-    صدور صورتحساب و کپی مدارک برای بیمه تکمیلی و پزشک قانونی

-    استرداد و جه اضافی پرداخت شده توسط بیماران با هماهنگی مسئول درامد

-    تحویل پرونده از بخشها و چک پرونده از نظر نوع بیمه و هماهنگی با نمایندگان بیمه

-    هماهنگی با نمایندگان بیمه در ایام تعطیل برای پرونده های مورد دار

-     حسابرسی پرونده ها بعد از تفکیک کردن اوراق بیمه ای

-     هماهنگی با بخشها جهت فرستادن همراه بیماران به این واحد جهت گرفتن قبض

-     چک کردن پرونده بیماران در مورد پرداخت هزینه و تسویه حساب کردن

-    اعمال تخفیف با نظر مسئولین و مسئول مددکاری بیمارستان

-   پرینت گرفتن از صورتحساب مالی بیمار پس از تسویه حساب کردن و تحویل پرونده به کمیته اقتصاد و درمان

-   تصحیح و اصلاح پرونده بعد از بررسی کمیته اقتصاد و درمان و تحویل به نمایندگان بیمه

-   تحویل گرفتن پرونده ها در صورت تأیید شدن از نمایندگان بیمه

-   تحویل صورتحساب مالی به واحد ارسال اسناد

-   تحویل دادن پرونده به بایگانی

-   تکمیل پرونده های ماده 92 (حوادث ترافیکی)

-   چک کردن نامه های پاسگاه و هماهنگی با مسئول ماده 92 (حوادث ترافیکی )

-   آماده کردن پرونده های حوادث ترافیکی  جهت ارسال مدارک به وزارت خانه

گرفتن گزارش از پرونده های بدهکار و فراری و تحویل دادن به مسئول پیگیری