بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تسویه و ترخیص

دراین برنامه بیماران مبتلا به بیماری های خاص وصعب العلاج تحت عنوان مشترک بیماری های ویژه،تحت پوشش معاونت درمان وزرات بهداشت قرارگرفته وهزینه های بالای تشخیصی ودرمانی آنها که مشمول بیمه نمی باشد طبق بسته خدمتی تعیین شده تحت حمایت قرارخواهد گرفت.مراکز جامع هریک از بیماری های ویژه در سایت وزارت متبوع معرفی شده وهمه بیماران وپزشکان ازآن مطلع خواهند شد.بیماران مبتلابه هریک از بیماری های فوق از هر نقطه از کشور به این مراکز ارجاع داده شده وتوسط مددکار بیمارستان مرجع برای دریافت خدمات مربوطه پس از بررسی هدایت خواهد شد.

بیماری های دیگری نیز که هزینه های زیادی به بیمار وخانواده ها تحمیل می کنند تا کنون جزءلیست بیماری های ویژه قرار نگرفته اند توسط کمیته مربوطه به تعیین اولویت بیماری ها وبرحسب توان دولت به تدریج تحت پوشش قرار خواهند گرفت تا زمان پوشش کامل این بیماران ،خدمات بستری آنها از پوشش خاص مددکاری نیازمندان،حمایت خواهدشد.