بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تسویه و ترخیص

مددکاری و رسیدگی به شکایت

مددکاری و رسیدگی به شکایت نام و نام خانوادگی: زهرا شکرخدا سمت : مسئول مددکاری و رسیدگی به شکایت تحصیلات: کارشناس مشاوره و راهنمایی تلفن مستقیم: 53316314 تلفن داخلی: 221