بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی آتشنشانی جهت عموم پرسنل به صورت حضوری امروز در فضای پشت ساختمان خوابگاه بیمارستان شریعتی برگزار گردید. کلاس تئوری آن بدلیل شرایط  کرونا به صورت جزوه در پورتال آموزش بارگزاری میگردد و زمان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد. این  دوره آموزشی تکرار دوره عملی روز یکشنبه بود که در این بیمارستان برگزار گردید.