بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

در روز چهارشنبه 97/5/10 جلسه ای با محوریت بررسی مشکلات بخش ها با واحد انتظامات بیمارستان دکتر شریعتی با حضور ریاست محترم ،مدیر ،مترون و مدیر امور عمومی و تمامی مسئولین مربوطه در دفتر مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه مشکلات مطرح شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.