بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط  عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا:

دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت:درتاریخ 13/6/97درساعت 8 صبح مانور دورمیزی از بخش اتفاقات با حضور مترون بیمارستان،رییس تاسیسات  ، دبیر کمیته بحران و پرسنل بخش اتفاقات برگزار گردید.

در این مانور نقاط ضعف و قوت بخش اتفاقات  مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه مانور قطع برق و مانور خروج اضطراری نیز انجام گرفت .

دراین روز مانور آتش نشانی با حضور ریاست بیمارستان در محوطه بیمارستان شریعتی نیز برگزار گردید.