بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تصاویری دیگر از هنرمایی همکاران بخشهای مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در تزیین سفره هفت سین