بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

بازدید ریاست و مدیریت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا از انبار بخشهای مختلف  این بیمارستان در راستای کاهش 30درصد هزینه های بیمارستانی به روایت تصویر.