بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

برگزاری دوره آموزشی تحویل نوبت کاری و اعزام و انتقال بیمار بین مراکز درمانی براساس آخرین دستورالعملهای ابلاغی وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سالجاری توسط مترون بیمارستان با همکاری و هماهنگی سوپروایزور محترم آموزشی بیمارستان.

دراین کنفرانسها با پاسخگویی به سوالات و ابهامات کارکنان پرستاری خصوصا اینچارجهای بخشهای بالینی گامی موثر در جهت افزایش رضایتمندی بیماران ،هماهنگی بین بخشی و کاهش خطاهای پزشکی برداشته شد.