بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه

سنجش فشار خون مراجعین

ارائه آموزشهای مورد نیاز

معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir

این ایستگاه توسط پرسنل پرستاری و مامایی این درمانگاه برپا گردید.