بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا

سنجش فشار خون پرسنل اداره برق و مراجعین

ارائه آموزشهای مورد نیاز

معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir

این ایستگاه توسط پرسنل پرستاری بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا برپا گردید.