بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

شستن دستها به روش صحیح تا ۸۰ درصد خطر عفونتهای بیمارستانی را کاهش می دهد.