بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

ممیزی اعتبار بخشی بخشهای بالینی با حضور مترون، کارشناس ایمنی و مسئول بهبود کیفیت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا انجام شد.