بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

واکراند ایمنی ام آر ای  بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا با حضور ریاست، مدیریت، مترون و سایر مسئولین بیمارستان و با شرکت مسئول و پرسنل ام آر ای دردفتر ام آر ای  این بیمارستان برگزار شد.

در این نشست مشکلات ایمنی این واحد از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیماتی گرفته شد که جهت پیگیری در دستور کار قرار گرفت.