بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا;

جلسه بررسی سنجه های مراقبتهای عمومی بالینی و مدیریت خدمات پرستاری با حضور مترون ،مسئول بهبود کیفیت، سرپرستاران و سوپروایزرین در دفتر مترون بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا  برگزار گردید.