بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا;

جلسه هماهنگی آموزش همگانی سلامت با حضور مترون و کارشناسان ارشد پرستاری در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا برگزار شد.