بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

اعتبار بخشی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا طبق استانداردهای ملی اعتبار بخشی بیمارستانها با حضور ارزیابان وزارت بهداشت به مدت 2روز در این بیمارستان انجام شد. ارزیابان در این 2روز خدمات درمانی،تشخیصی،مراقبتی و آموزشی بیمارستان با حضور در بخشها و واحدهای مختلف مورد ارزشیابی قرار دادند.