بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

 
 

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

 
 

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

 

چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی

وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی

 

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

 

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف

گر شب و روز در این قصه مشکل باشی

 

گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

 
 

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

 
 

صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی