بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کمیته دارو و درمان با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان، مسئول فنی داروخانه، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و مسئولین بخشهای درمانی برگزار گردید.

در این جلسه داروهای هشدار بالا و داروهای پرخطر تأیید شد و اقدام اصلاحی برای مدیریت خطاهای دارویی در نظر گرفته شد.