بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

واکراند مدیریتی بخش بایگانی در تاریخ 97/3/31 با حضور ریاست محترم،مدیر،مدیر امور عمومی،مترون و دیگر مسئولین مربوطه در بخش بایگانی برگزار گردید.

دراین واکراند مشکلات بررسی شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.