بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سوپروایزر آموزشی

 

سوپروایزر آموزشی

سمیه بخشی زاده  کارشناس پرستاری 12سال

"شرح وظایف سوپروایزور آموزشی "

 1-کسب دستور برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

2-تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )

3-تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان /بیماران ،رده های مختلف پرسنل پرستاری و پرسنل جدید الورود) با در نظر گرفتن اولویتها

4-تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی موجود (مددجویان /بیماران ، کارکنان ، پرسنل جدید الورود )

5- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخشهای مرتبط

6-تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی مرتبط با خدمات مورد نیاز مدد جویان

7- همکاری در آموزش دانشجویان و کار آموزان گروههای پرستاری و مامایی

8- پیشنهاد و تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

9-تدوین برنامه های آموزشی مستمر جهت گروههای خاص (گروه کد احیاء قلب و ریه ، حوادث غیر مترقبه ، اورژانسها و کنترل عفونت و...)

10-تشکیل کمیته آموزش

11-پیشنهاد تشکیل کلاسهای آموزشی مستمر و مدون برابر جامعه آموزشی واحدهای ذیربط

12-ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

13-برقراری ارتباط مناسب با کارکنان ، تشویق و ایجاد انگیزه  در آنان به منظور ارتقاء سطح علمی

14-همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی

15-همکاری و مشارکت در آموزش مستمر پرسنل پرستاری

16- فراهم نمودن تسهیلات آموزشی و تلاش در جهت رشد و شکوفایی استعداد کارکنان

17-تهیه و تنظیم شناسنامه آموزشی جهت کلیه کارکنان

18-آموزش استفاده از تجهیزات جدیدو شیوه های علمی به هنگام ارائه خدمات پرستاری

19-همکاری و هماهنگی با سوپروایزور بالینی در امر آموزش

20-همکاری و هماهمنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

21-شرکت فعال در سمینارها ، کنگره  ها جهت ارائه روشهای اثربخش و موثر در ارائه خدمات

22-ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید(به شکل کنفرانس ، جزوه ، پمفلت و ...)

23-همکاری و مشارکت در انجام طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی

24-هدایت و آموزش کارکنان :

  -جهت حسابرسی کیفی خدمات

  -ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه خدمات

  -ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو /بیمار

25-بازدید مستمر و روزانه از بخشها و نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل

26-هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

27-آموزش روشهای جدید و صحیح مراقبتی به کارکنان جهت ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به بیماران

28-هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلمها و پمفلتهای آموزشی جهت کارکنان و بیماران

29-ثبت و گزارش کلیه فعالیتهای آموزشی به مدیر خدمات پرستاری

30-کنترل و نظارت بر آموزشهای انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

31-کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

32-ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده از طریق کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده ، بررسی رضایتمندی مددجویان ، بررسی رضایتمندی کارکنان

33-کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در شیفتهای مختلف در برنامه های آموزشی

34-مشارکت در کمیته ارزشیابی مستمر پرسنل

35-ارائه گزارش عملکردآموزشی واحد درمانی به مسئولین مربوطه

36-هماهنگی و همکاری با آموزش مداوم دانشگاه در مورد آموزشهای مورد نیاز پرسنل بیمارستان

37-آگاه سازی و ارزیابی پرسنل جدید الورود با همکاری رابطین آموزشی

38-انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق