بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فساشاید آن روز که سهراب نوشت:

R20;تا شقایق هست زندگی باید کردR21;

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت

باید اینگونه نوشت:

هر گلی هم باشد، چه شقایق چه گل پیچک و یاس

زندگی بی مهدی

زندگی با غمR07;هاست


میلاد مهدی(عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار

بر عموم مسلمین جهان مبارک باد