بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 
  

دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت از بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی بازدید نمود.

دکتر حریرچی از ابتکار دانشگاه علوم پزشکی فسا در شناسایی نیازهای مردم و بیمارستان و راه اندازی بخش اعصاب و روان در بیمارستان دکتر علی شریعتی ابراز رضایت نمود و بر برنامه ریزی در راستای توسعه بخش دیالیز بیمارستان دکتر علی شریعتی و تلاش در جهت افزایش رضایت مندی مردم و بیماران تاکید نمودند.