بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 
    
   

ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم توسعه و منابع از خوابگاه ، سونوگرافی و محل جدید اورژانس، سنجش تراکم استخوان و نوروعفونی بیمارستان شریعتی بازدید کردند.