بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند، پر برکت باد !

توانِ دست هایت را می ستایم که روزها را در تلاشید برای شبها و شبها در تکاپویید برای آسایش روزها...

نامت که شکوه کار و تکاپوست تنها واژه ماندگار روزگار است

دست هایت پر بار، ایمانت بر قرار و دلت زنده به کار باد

در مراسمی باحضور ریاست و مدیریت بیمارستان دکتر علی شریعتی از پرسنل خدمات به مناسبت روز کارگر تقدیر به عمل آمد.