بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

     


دومین جلسه کنفرانس هموویژیلانس با حضور دکتر کسرایی در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.