بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

این دوره از انتخابات روز جمعه همزمان با سراسر كشور با مشاركت فعال جامعه پرستاري برگزار گرديد.

 در این دوره 22 نفر نامزد شرکت در انتخابات نظام پرستاری شهر فسا بودند که با رای گیری، 9 نفر به عنوان اعضای اصلي و 4 نفر بعنوان اعضاي علي البدل هیات مدیره سازمان نظام پرستاری شهرستان فسا انتخاب شدند.

 246 نفر از کادر پرستاری شهرستان فسا در این دوره انتخابات شرکت کردند.

نتایج چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری فسا توسط دکتر عليرضا عسكري رییس ستاد اجرایی چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی فسا بدین شرح اعلام گردید :

به ترتیب آرا :

اعضای اصلی :

آقاي مهدي اميرخاني  124 راي ( پرستار)

خانم سميه مرادي 123 راي (پرستار)

آقاي دكترمجيد نجفي كلياني 109 راي( پرستار)

آقاي غلامعلي حيدري كوچي 108 راي (پرستار)

آقاي سعادت اله اميري 99 راي (پرستار)

خانم ليلا آزادي 90 راي ( پرستار)

آقاي واحد جعفري 83 راي ( بهيار)

آقاي محمد نظري خواه 48 راي ( بهيار)

خانم فاطمه روستايي 68 راي (كاردان / كارشناس هوشبري)

اعضای علی البدل هرکدام از گروه ها نیز عبارتند از :

آقاي حجت اله نجفي 73 راي (پرستار)

خانم زهرا ميرزا زاده 67 راي (پرستار)

خانم خديجه رهنورد 45 راي ( بهيار)

خانم آمنه عسكري زاده 41 راي ( كاردان / كارشناس هوشبري)

هیات مدیره سازمان نظام پرستاری شهرستان فسا برای چهار سال انتخاب شدند.