بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته بهبود کیفیت با حضور پزشکان بالینی و مسئولین فنی بخش های مختلف بیمارستان برگزار گردید. 
مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:
1. اهمیت آگاهی و حضور موثر پزشکاندر موضوع اعتبار بخشی و رتبه مکتسبه بیمارستان
2. اهمیت همکاری پزشکان در بازبینی خط مشی های بخش مربوطه
3. لزوم و اهمیت انجام مشاوره های پزشکی درخواست شده در محدوده زمانی استاندارد
4. لزوم تشکیل پرونده پرسنلی و نصب اتیکت شناسایی پزشکان