بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته اخلاق پزشکی در تاریخ 15/4/94 با محوریت موضوعات استاندارد حقوق گیرندگان خدمت (مطلوبیت خدمات سلامت)
در محل دفتر مدیریت با حضور ریاست محترم بیمارستان و اعضا برگزار گردید.