بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، با حضور مدیریت بیمارستان زادروز شیخ الرئیس، حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی داشته شد.