بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • كمیته مدارك پزشكی با حضور مدیریت در بیمارستان دكتر علی شریعتی برگزار گردید. كمیته مدارك پزشكی با حضور مدیریت در بیمارستان دكتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • كمیته مدارك پزشكی با حضور مدیریت در بیمارستان دكتر علی شریعتی برگزار گردید. كمیته مدارك پزشكی با حضور مدیریت در بیمارستان دكتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • كمیته مدارك پزشكی با حضور مدیریت در بیمارستان دكتر علی شریعتی برگزار گردید. كمیته مدارك پزشكی با حضور مدیریت در بیمارستان دكتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • كمیته مدارك پزشكی با حضور مدیریت در بیمارستان دكتر علی شریعتی برگزار گردید. كمیته مدارك پزشكی با حضور مدیریت در بیمارستان دكتر علی شریعتی برگزار گردید.

کمیته مدارک پزشکیدر تاریخ 6/10/94 با حضور مدیریت بیمارستان و اعضای کمیته در دفتر مدیریت برگزار گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح زیر می باشد:

·        ثبت تشخیص در برگ پذیرش

·        وضعیت بیمار در برگ پذیرش

·        روند فرستادن پرونده ها به بیمه

·        وجود مهر و امضا سوپروایزر شیفت در برگ اعزام