بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید.جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید.
  • جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید.جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید.
  • جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید.جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید.
  • جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید.جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید.

جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

  1. ارائه گزارش کار کمیته ها در سال 94 به مدیران ارشد
  2. معرفی دبیران کمیته های تریاژ و تعیین تکلیف بیمارستان
  3. تأکید بر بررسی مجدد دستور کار کمیته های بیمارستانی و رفع نوافق مستندات مورد نیاز در ماههای باقیمانده سال94
  4. تأکید بر تشکیل کمیته های بیمارستانی طبق تقویم در ماه های آخر سال و پیگیری صورت جلسات معوق
  5. معرفی دبیر برگزیده کمیته های سال94