بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 • کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.
 • کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.
 • کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.
 • کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.
 • کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.

 

در تاریخ 30/10/94 کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.

موضوعات مطرح شده در جلسه شامل موارد زیر می باشد:

 • پیگیری نوبت دهی موارد اورژانس در MRI که از بیمارستان ولی عصر با سوپروایزر تماس می گیرند؛ مقرر گردید پزشکان متخصص با پزشک کشیک رادیولوژی هماهنگ کنند.
 • مقرر شد جهت پیگیری نگهبانی اتفاقات در شیفتهای مختلف با جناب آقای سجادی (مسئول انتظامات) هماهنگ گردد.
 • اتیکت پرسنل جدیدالورود و عدم استفاده از زیور آلات پیگیری شود.
 • در داروخانه وسایل گچ گیری موجود نیست و مقرر شد پیگیری گردد.
 • پیگیری مانیتور برای دوربین های بخش اعصاب و روان
 • شیشه های بخش MMT از نظر امنیتی چک شود.
 • پلیس 110 جهت رسیدگی به مشکلات بیمارستان مراجعه نمی کند.
 • عدم استرداد پول بیماران توسط سوپروایزر
 • روزهایی که ECT انجام می شود یک نگهبان اضافه شود.
 • پیگیری صحیح ثبت مشخصات بیمار توسط پرسنل پذیرش
 • پیگیری وسایل سرمایش و گرمایش اتاق ایزوله اعصاب و روان