بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • برگزاری کارگاه آموزشی بررسی زخم و عوامل دارویی در درمان زخم فشاریبرگزاری کارگاه آموزشی بررسی زخم و عوامل دارویی در درمان زخم فشاری
  • برگزاری کارگاه آموزشی بررسی زخم و عوامل دارویی در درمان زخم فشاریبرگزاری کارگاه آموزشی بررسی زخم و عوامل دارویی در درمان زخم فشاری
  • برگزاری کارگاه آموزشی بررسی زخم و عوامل دارویی در درمان زخم فشاریبرگزاری کارگاه آموزشی بررسی زخم و عوامل دارویی در درمان زخم فشاری

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه آموزشی بررسی زخم و عوامل دارویی در درمان زخم فشاری، شنبه مورخ 11/2/1395 توسط سرکار خانم تیموری سوپروایزر آموزشی گروه کانواتک (ETN) به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان در سالن کنفرانس برگزار گردید.

 

فایل های آموزشی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

pdfwound

pdfpressur ulcer