بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • 18 تا 24 اردیبهشت ماه، هفته هلال احمر گرامی باد.18 تا 24 اردیبهشت ماه، هفته هلال احمر گرامی باد.
  • 18 تا 24 اردیبهشت ماه، هفته هلال احمر گرامی باد.18 تا 24 اردیبهشت ماه، هفته هلال احمر گرامی باد.
  • 18 تا 24 اردیبهشت ماه، هفته هلال احمر گرامی باد.18 تا 24 اردیبهشت ماه، هفته هلال احمر گرامی باد.

 

به مناسبت هفته هلال احمر (18 تا 24 اردیبهشت ماه) بازدیدی توسط مدیریت بیمارستان و پرسنل هلال احمر از بخش دیالیز بیمارستان شریعتی انجام شد.