بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.
  • کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.

کمیته اخلاق پزشکی با موضوع حفظ حریم خصوصی بیمار با حضور ریاست محترم و مدیریت محترم بیمارستان و دیگر اعضاء در تاریخ 27/2/95 در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.