بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته پرستاری با حضور مترون، سوپروایزرین بالینی، آموزش و کنترل عفونت و سرپرستاران با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.کمیته پرستاری با حضور مترون، سوپروایزرین بالینی، آموزش و کنترل عفونت و سرپرستاران با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.
  • کمیته پرستاری با حضور مترون، سوپروایزرین بالینی، آموزش و کنترل عفونت و سرپرستاران با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.کمیته پرستاری با حضور مترون، سوپروایزرین بالینی، آموزش و کنترل عفونت و سرپرستاران با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.
  • کمیته پرستاری با حضور مترون، سوپروایزرین بالینی، آموزش و کنترل عفونت و سرپرستاران با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.کمیته پرستاری با حضور مترون، سوپروایزرین بالینی، آموزش و کنترل عفونت و سرپرستاران با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.
  • کمیته پرستاری با حضور مترون، سوپروایزرین بالینی، آموزش و کنترل عفونت و سرپرستاران با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.کمیته پرستاری با حضور مترون، سوپروایزرین بالینی، آموزش و کنترل عفونت و سرپرستاران با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.

 

کمیته پرستاری با حضور مترون، سوپروایزرین بالینی، آموزش و کنترل عفونت و سرپرستاران با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برگزار گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در کمیته به شرح ذیل می باشد:     

  • بررسی طرح های پیشنهادی اعضاء در بهبود کیفیت خدمات
  • بررسی مشکلات مربوط به کمک بهیاران