بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • دوره آموزشی هموویژیلانس توسط آقای سروش برگزار گردید.دوره آموزشی هموویژیلانس توسط آقای سروش برگزار گردید.
  • دوره آموزشی هموویژیلانس توسط آقای سروش برگزار گردید.دوره آموزشی هموویژیلانس توسط آقای سروش برگزار گردید.
  • دوره آموزشی هموویژیلانس توسط آقای سروش برگزار گردید.دوره آموزشی هموویژیلانس توسط آقای سروش برگزار گردید.

 

دوره آموزشی هموویژیلانس توسط آقای سروش و به همت سوپروایزر آموزشی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.