بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • کمیته اخلاق پزشکی در راستای طرح تحول نظام سلامت و با موضوعیت تکریم ارباب رجوع برگزار شد.کمیته اخلاق پزشکی در راستای طرح تحول نظام سلامت و با موضوعیت تکریم ارباب رجوع برگزار شد.
  • کمیته اخلاق پزشکی در راستای طرح تحول نظام سلامت و با موضوعیت تکریم ارباب رجوع برگزار شد.کمیته اخلاق پزشکی در راستای طرح تحول نظام سلامت و با موضوعیت تکریم ارباب رجوع برگزار شد.
  • کمیته اخلاق پزشکی در راستای طرح تحول نظام سلامت و با موضوعیت تکریم ارباب رجوع برگزار شد.کمیته اخلاق پزشکی در راستای طرح تحول نظام سلامت و با موضوعیت تکریم ارباب رجوع برگزار شد.
  • کمیته اخلاق پزشکی در راستای طرح تحول نظام سلامت و با موضوعیت تکریم ارباب رجوع برگزار شد.کمیته اخلاق پزشکی در راستای طرح تحول نظام سلامت و با موضوعیت تکریم ارباب رجوع برگزار شد.

 

کمیته اخلاق پزشکی در راستای طرح تحول نظام سلامت و با موضوعیت تکریم ارباب رجوع، با حضور مدیریت بیمارستان، مدیر امور عمومی و مسئول روابط عمومی بیمارستان و سوپروایزر بالینی، در تاریخ 27/5/95 تشکیل گردید.