بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کنفرانس آموزشی حقوق گیرندگان خدمت در روزهای یکشنبه و پنجشنبه مورخ 95/6/28 و 95/7/1 در محل سالن کنفرانس با همکاری دفتر بهبود کیفیت و واحد آموزش بیمارستان با هدف ارائه خدمات استاندارد و ایمن توسط کارکنان توأم با رعایت حریم خصوصی و تکریم گیرندگان خدمت برگزار گردید.

در این کنفرانس با توجه به استانداردهای اعتباربخشی سال 95 در زمینه حقوق گیرندگان خدمت درمورد مفهوم ارباب رجوع، مفاد منشور حقوق بیمار، اطلاع رسانی و ارتباطات مؤثر و تسهیلات و حمایت های مورد نیاز توضیحات جامعی ارائه شد.