بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته ایمنی و مدیریت خطر در تاریخ 95/7/6 با حضور مدیریت بیمارستان (سرکار خانم زبردست) ، آقای دکتر موسوی (مسئول فنی آزمایشگاه)، خانم خوش خلق (کارشناس ایمنی و مدیریت خطر)، آقای اکبرپور (مسئول آزمایشگاه) و مسئولین بخشها در دفتر مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه خطاهای گزارش شده توسط بخشها و مهمترین خطاهای آزمایشگاهی بررسی گردید و مقرر گردید که مسئولین بخشها در فرستادن نمونه های ارسالی به آزمایشگاه دقت لازم داشته باشد و رسید از آزمایشگاه تحویل گیرند و جهت فرستادن نمونه به خارج از بیمارستان اول با آزمایشگاه هماهنگی انجام شود.