بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

در راستای طرح سرشماری نفوس و مسکن این مرکز اقدام به ثبت سرشماری از طریق سایت www.sarshomari95.ir نموده است لذا از تمامی کارکنان دعوت می شود جهت ثبت اطلاعات خود به مدیر امور عمومی مراجعه و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام نمایند.