بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته خطر حوادث و بلایا (بحران)

جلسه با حداکثر اعضا و حضور ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید. در کمیته با حضور 3نفر عضو اصلی (مسئول ارزیابی ایمنی سازه ای، غیر سازه ای و عملکردی) در زمینه سنجه جدید اعتباربخشی و مستندات آن بحث شد و همچنین درمورد مبحث اتاق EOC و هزینه راه اندازی آن و همچنین چارت بحران بیمارستان تکمیل گردید و مصوب شد که ابلاغ افراد جدید توسط ریاست بیمارستان زده شود.

مصوب گردید که تکمیل سامانه اطلاعات ابزار ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان انجام گیرد تا پانل مدیریت ارزیابی ایمنی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا برای حوادث و بلایا (FHSI) طراحی گردد.