بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی دکتر علی شریعتی، در تاریخ 95/8/23 و 95/8/27 کنفرانس آموزشی نکات پیشگیرانه و مراقبتی آنفلوانزا توسط سرکار خانم دکتر پورمنتصری و جناب آقای دکتر کریمی ( متخصصین بیماریهای عفونی ) و به همت سوپروایزر آموزش در سالن کنفرانس بیمارستان جهت کلیه پرسنل بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص جهش های ویروس مربوطه، روش های انتقال و شیوع بیماری، اندیکاسیون های تزریق واکسن آنفلوانزا، درمان و مراقبت های پرستاری نکاتی مطرح گردید.